Tiền thân đức phật a di đà

Đức Phật Thích Ca luôn luôn ân cần khulặng họ cầu vãng sinc Tây Phương Cực lạc. Chẳng những một đức Thích Ca ở cõi Ta Bà nhưng mà đông tây-nam bắc bên trên dưới mười phương, hằng hà sa thế giới, mỗi thế giới đều tất cả Phật, tướng lưỡi rộng dài, pđợi vô lượng quang đãng minh, nói lời thành thật rằng: “Chúng sinch ngươi bắt buộc tin Phật A Di Đà công đức không thể nghĩ bàn. Ai nấy tịnh tín, chí trung khu hồi hướng căn lành đều có thể cầu về An Lạc”.

You watching: Tiền thân đức phật a di đà

Đại nguyện của Đức Phật A Di Đà

Một hôm, bỗng đường nét mặt đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật rạng rỡ như khối kim cương rực sáng sủa. Tôn giả Anan hầu cận ngạc nhiên vội kim cương thưa hỏi nguyên do.

– Lành thay! Lành nuốm, lời hỏi công đức vô lượng. Tương lai hàm linch nhân câu hỏi này mà lại được giải bay. Bởi bởi vì ta đang nghĩ về thừa khứ thọ xa, thời đức Thế Tự Tại Vương Như Lai. Có đại quốc vương nghe pháp vui mừng, xuất gia tu hạnh Samôn, hiệu là Pháp Tạng Tỳ kheo. Lập nguyện tạo một cảnh giới thù thắng. Hào quang tiếp dẫn sáu nẻo luân hồi về hưởng bình an, tiến tu vô thượng Bồ-đề. Quyết định suốt đời vị lai đưa chúng sinc về cảnh Phật.

Đức Thế Tự Tại Vương Như Lai biết người cao minch, liền vì chưng nói 210 ức cõi Phật, góp thần lực đến thấy những cõi ấy. Thời pháp trải ndại ức năm. Rồi lại trải 5 kiếp suy tư, Pháp Tạng Tỳ kheo thông đạt ví dụ phải tu những hạnh tkhô cứng tịnh thế như thế nào để chỉnh tề cõi An Lạc của mình.

Đức Phật khuyên: “Lành thay! Nay thật phải lúc, ông nên tác bạch, đại chúng chứng minh”.

Pháp Tạng Tỳ kheo phạt 48 đại nguyện. Nguyện như thế nào cũng nhấn mạnh nếu ko thỏa mãn quyết ko thành Phật.

Nguyện thành Phật hiệu A Di Đà (Vô Lượng Quang, Vô Lượng Thọ, Vô Biên Công Đức). Chúng sinh chỉ cần niệm 10 lần danh hiệu, chí tâm hồi hướng, quyết định vãng sinh duy trừ ngũ nghịch cùng phỉ báng chủ yếu pháp. Trong nước không tồn tại cái thương hiệu ác đạo huống là bao gồm thật.

*

Trời người ai cũng đủ sáu thần thông, thọ mạng không lường, hưởng thọ khoái lạc như lậu tận Tỳ kheo, đủ 32 tướng đại nhân, rốt ráo đều tới nhất sinch bổ xứ.

Pháp Tạng Tỳ kheo trụ tuệ chân thật, nương chân đế xa lìa hết thảy hư vọng (vọng thân, vọng cảnh, vọng tâm). Dũng mãnh tinch tấn nhất hướng chuyên chí trang nghiêm cõi diệu. Cảnh giới rộng lớn nghiêm tịnh, quang đãng lệ cực diệu, không đâu sánh bằng. Hương thơm huân khắp mười phương thế giới, mười phương Bồ-tát nhận được hương này đều viên mãn Phật hạnh.

Cõi Tây Phương An Lạc

Cõi An Lạc, một lúc đã kiến lập rồi, không suy không biến. Đức Pháp Tạng Tỳ kheo thành Phật, ni đã 10 kiếp, ở cõi An Lạc phương Tây, biện pháp Diêm-phù- đề, trăm nđần câu-đưa ra na-do-tha cõi. Hiện đang thuyết pháp. Vô lượng vô số Bồ-tát kính thọ tu hành.

Cõi An Lạc từ tính chân không hiện các diệu hữu buộc phải ko thể nghĩ bàn. Chỉ cần thấy quang sắc hoặc nghe âm thanh khô xuất xắc ngửi được hương thơm, hoặc nếm quả vị giỏi chạm diệu xúc, hoặc nhớ diệu cảnh liền được sáu căn thanh khô tịnh, thông triệt minh tỏ, trụ bất thoái chuyển mang lại đến thành Phật.

Oai thần quang đãng minh Phật A Di Đà tối tôn bậc nhất, chiếu khắp mười phương. Quang minc rực rỡ yêu cầu Ngài có 12 tên:

1- Vô Lượng Quang.

2- Vô Biên Quang.

3- Trí Tuệ Quang.

4- Thường Chiếu Quang.

5- Tkhô hanh Tịnh Quang.

6- Hoan Hỷ Quang.

7- Giải Thoát Quang.

8- An Ổn Quang.

9- Vô Ngại Quang.

10- Vô Đẳng Quang.

11- Siêu Nhật Nguyệt Quang.

12- Bất Tư Nghì Quang.

Chí trọng điểm xưng tán quang quẻ minc Phật A Di Đà, ngày đêm siêng cần, sẽ được như nguyện vãng sinh cõi An Lạc.

*

Nơi đây bọn chúng Thanh-văn thần trí thông triệt, oai nghiêm lực tự tại đầy khắp vào nước. Phật mang lại một thí dụ: Giả sử mười phương chúng sinc đều thành Duyên-giác, thọ vạn ức tuổi, thần thông

Như đức Đại Mục Kiền Liên. Cùng nhau tính đếm cũng chẳng thể biết được một phần nngây ngô vạn bé số Thanh-văn bên cõi An Lạc. Ví như lấy một sợi lông chấm vào biển cả. Chỗ đếm biết được của các Mục Kiền Liên cơ ví như nước bám ở sợi lông. Còn chỗ chưa biết được ví như nước toàn biển cả.

Gió động lá cây, gợn sóng nước, đều vang tiếng pháp, khulặng niệm Phật niệm Pháp niệm Tăng. Giảng về vô té, tính vô sinh, tu tập từ bi hỷ xả, tăng trưởng Bồ-đề. Chỉ toàn âm tkhô cứng vui vẻ cần gọi là An Lạc.

*

Chúng sinh cõi ấy đầy đủ thọ dụng. Những ai đã sinch, đang sinc, sẽ sinch về An Lạc, đều sắc thân vi diệu, trí tuệ sáng suốt, thần thông tự tại. Y phục mũ áo, những thứ trang sức, tự nhiên đầy đủ tại thân. Nhà ở chống xá trang nghiêm diễm lệ. Lầu gác điện đường muốn chi gồm nấy. Vuông tròn tùy ý, rộng hẹp tùy trung tâm. Muốn ở trên hư ko, liền tất cả nhà trên hư không. Muốn nghỉ bên trên mặt đất bằng, liền gồm đơn vị trên đất bằng. Nghĩ tới liền hiện. Vạn thứ cần sử dụng ko thiếu ko dư. Gió đức nhè cổ nhẹ lướt xuyên ổn màn cửa, len vào lá cây, diễn giảng vô thường vô té 10 ba-la-mật. Gió thoảng hương thơm, tiêu trừ tập khí trần lao. Xúc chạm gió đức, thân vai trung phong an hòa điều say đắm.

Ngày đêm sáu thời mưa hoa từng loại từng color ko xen tạp.

See more: Thông Tin Tuyển Sinh Trường Đại Học Cảnh Sát Thủ Đức, Trường Đại Học Cảnh Sát Nhân Dân

Nơi ao nước tám công đức, hoa sen xanh rubi đỏ trắng, quang minc rực rỡ, vi diệu hương khiết. Lại còn những ngọc ma ni sáng sủa choang, hóa hiện vạn ức Phật Bồ-tát. Tiếng pháp nhiệm mầu an lập chúng sinc vào vô thượng đạo.

Phật A Di Đà nguyện đưa mười phương chúng sinc, suốt đời vị lai, vào cõi An Lạc, lên đường Niết-bàn. Khiến cho họ giáo thọ nhau, độ bay nhau. Người trước dẫn người sau trường thọ. Như muôn sông ngày đêm đổ vào biển nhưng mà biển vẫn y nhiên không tăng ko giảm. Cõi An Lạc dù bao nhiêu bọn chúng sinc đổ về vẫn thường như sáng sủa đẹp vui vẻ.

Khuyên ổn ai nấy tinc tấn, nỗ lực cầu về cõi An Lạc, ắt triệt để khôn xiết thoát. Cảnh chân thật tkhô giòn tịnh. Đóng chặt cửa mãnh thú. Cắt đứt nẻo luân hồi. Giải bay nạn sinh tử. Thẳng bước lên bờ giác. Đạo thù thắng vô biên. Cõi An Lạc đón mời, thật dễ đến. Chỉ cần hành đạo đức, ắt sẽ được trường sinc, an vui ko cùng cực. Có nhì Bồ-tát tối tôn bậc nhất. Oai thần quang đãng minh chiếu khắp tam thiên đại thiên thế giới chúng ta. Quán Thế Âm Bồ-tát với Đại Thế Chí Bồ-tát đều đã tu Bồ-tát hạnh ở cõi Ta Bà, vãng sinh về An Lạc, hầu cận 2 bên đức A Di Đà. Hiện nay dân chúng cõi Ta Bà gặp tai nạn sợ hãi, quy y Bồ-tát Quán Thế Âm, đều được giải bay.

*

Bồ-tát Đại Thế Chí nhiếp thủ bọn chúng sinch niệm Phật, khiến lìa ba đường ác, được vô thượng lực, đồng sinh An Lạc, như ý các Ba-la-mật, đầy đủ Bồ-tát hạnh, xứng tính vô sinh bất diệt, đi khắp mười phương lợi ích tất cả thế gian và xuất thế gian.

Người đời lo cung dưỡng thân sinc già bệnh chết. Vất vả kinh doanh, tạo bao ác nghiệp, chiêu vời quả khổ. Sang hèn giàu nghèo, lớn nhỏ phái nam nữ, lo nghĩ đêm ngày, vọng trung khu sai sử. Ruộng bên tiền của. Không gồm lo mang lại được bao gồm. Được 1 muốn 10. Sợ hãi oan gia nước lửa giặc trộm. Tâm tyêu thích ý chấp, khư khư bỏn sẻn. Mạng thông thường xuôi tay, đâu gồm ai mang theo được gì.

Hàng ngày sảnh giận bất đồng quan điểm. Kiếp này chống trái ghen ghét, kiếp sau thành đại oán. Cho phải gấp gấp hòa giải, gấp gấp có tác dụng lành. Tâm bình khí hòa để ra đi tkhô cứng bay.

Tâm mê thần ám, bừa bãi tạo nghiệp. Chẳng nghĩ thiện ác họa phúc. Mờ mờ mịt mịt, thiếu tín nhiệm kinh pháp, chẳng nghĩ lo xa. Chỉ biết thỏa ham mê hiện tại. Tđê mê tiền đắm của. Tuổi thọ hết rồi, đối phó sao đây? Cưu mang gần cạnh nghiệp, ác khí nặng nề. Vọng trung khu buông lung, trái nghịch trời đất, đọa thẳng ác đạo, bao giờ tỉnh ra.

Ai nấy suy nghĩ chín chắn. Siêng năng tách ác, chọn đường lương thiện.

Giàu quý phái tình ái là thứ vô thường, là gốc sầu óc, chẳng thể tin cậy. Hãy mau tỉnh ngộ, cầu về An Lạc. Nơi đây trí tuệ sáng sủa suốt, công đức thù thắng.

Đời trước nếu không tu phước tuệ.

Ngày nay đâu được nghe bao gồm pháp.

Phải đã từng cúng dàng rất nhiều Phật.

Mới vui tin khiếp Vô Lượng Thọ.

***

Tà kiến như mù vào trơn tối.

Chẳng tin vi diệu pháp Như Lai.

Huống còn biết knhì mở đến kẻ khác.

Thọ trì đọc tụng và biên chép.

***

Thiện căn sâu nguyện cứu đời.

Quyết định cầu về cõi An Lạc.

Biển phúc đức Như Lai sâu rộng.

Chỉ Phật thuộc Phật mới rõ biết.

***

Thân người cạnh tranh được, Phật cực nhọc gặp.

Diệu pháp nhất thừa ni được nghe.

Thọ trì rộng độ đường sinc tử.

Bậc này chân thật là bạn hiền”.

Đức Thế Tôn nói xong, tam thiên đại thiên thế giới sáu thứ chấn động. Đại quang quẻ minh chiếu khắp mười phương. Chư thiên trỗi nhạc rải hoa. Cõi sắc giới vang lên tiếng khen: “Chưa từng có”.

See more: Lễ Độc Lập Kh Ai Là Người Phụ Trách Công Tác Tổ Chức Ngày Lễ Độc Lập Năm 1945 ?

*

Đức Di Lặc Bồ-tát cùng vô lượng Bồ-tát, Anan thuộc Thanh-văn chúng, Thiên long tám bộ cùng vô lượng đại bọn chúng ai nấy hoan hỷ tín thọ phụng hành.

(Trích ấn phẩm: "Sự tích Phật A Di Đà"Tỳ kheo ni Hải Triều Âm


Chuyên mục: Tổng Hợp