Quốc Ca Lời 2 Và Quốc Tế Ca

Hướng dẫn một số nội dung liên quan tới nghi lễ và tuyên truyền Đại hội đảng bộ quận và đảng bộ, chi bộ cơ sở

I. Thực hiện nghi lễ chào cờ

1. Khai mạc đại hội

- Người điều khiển: “Kính mời các vị đại biểu, khách quý và toàn thể Đại hội làm lễ chào cờ”.

Bạn đang xem: Quốc ca lời 2 và quốc tế ca

- Người điểu khiển hô khẩu lệnh: “Nghiêm! Chào cờ!”.

Tất cả mọi người tham gia chào cờ đứng nghiêm, hướng về Quốc kỳ, cờ Đảng và hát Quốc ca, Quốc tế ca (các đơn vị mở băng, đĩa không lời và hát trên nền nhạc; yêu cầu đúng lời, đúng nhạc).

- Khi lời hát Quốc ca, Quốc tế ca kết thúc, người điều khiển hô: “Thôi”.

2. Bế mạc đại hội

- Người điều khiển: “Kính mời các vị đại biểu, khách quý và toàn thể Đại hội làm lễ chào cờ”.

- Người điểu khiển hô khẩu lệnh: “Nghiêm! Chào cờ!”.

Xem thêm: Thất Hình Đại Tội Ss3 Khi Nào Ra Mắt, Chính Thức Vào Tháng 1 Năm 2021

Các đại biểu hát Quốc ca và Quốc tế ca.

- Khi lời hát Quốc ca, Quốc tế ca kết thúc, người điều khiển: “Trân trọng cảm ơn các vị đại biểu, khách quý và toàn thể Đại hội!”.

Lưu ý:

+ Các đơn vị lực lượng vũ trang thực hiện theo nghi lễ quy định của ngành.

+ Sử dụng Quốc ca bao gồm nhạc và lời 1 bài hát Tiến quân ca; sử dụng Quốc tế ca bao gồm nhạc và lời do nhạc sỹ của Pháp là Pie Đờgaytơ (Pierre Degayter) phổ nhạc (1988).

*

II. Trang trí phông chính đại hội

Không sử dụng màn hình LED để thay phông chính khi trang trí khánh tiết đại hội đảng bộ quận và đảng bộ, chi bộ cơ sở.

III. Khẩu hiệu tuyên truyền đại hội: ngoài các khẩu hiệu theo Hướng dẫn số 72-HD/BTGQU, bổ sung thêm các khẩu hiệu sau:

1. Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!

2. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!

3. Sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu về trí tuệ, đạo đức và năng lực, bầu vào cấp ủy đảng các cấp!

4. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh!

5. Phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!

6. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng!

7. Triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, nhanh chóng đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống!

8. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đồng lòng chung sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu đẹp, văn minh!