Lịch sử công an nhân dân việt nam

*

*

Câu hỏi:

Trình bày quy trình sinh ra, xây dựng và trưởng thành của Công an dân chúng Việt Nam

Lời giải

1. Thời kỳ hình thành

- Ngày 19 tháng 8 năm 1945, lực lượng Công an được thành lập.

Bạn đang xem: Lịch sử công an nhân dân việt nam

- Ở Bắc Bộ đã thành lập “Sở Liêm phóng” cùng “Sở Cảnh sát”. Các tỉnh đều thành lập “Ty Liêm phóng” với “Ty Cảnh sát”.

2. Thời kỳ xây dựng với trưởng thành vào nhì cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp cùng đế quốc Mỹ 1945 - 1975

a. Thời kỳ chống chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954)

- Ngày 15 mon 1 năm 1950, Hội nghị Công bình yên quốc xác định Công an dân chúng Việt Nam tất cả 3 tính chất: “dân tộc, dân chủ, khoa học”.

Xem thêm: Tranh Tô Màu Cơ Thể Bé - Không Tìm Thấy Trang Này

- Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, Ban Công an tiền phương nằm vào Hội đồng cung cấp mặt trận, góp phần tạo ra sự chiến thắng Điện Biên Phủ,

b. Thời kỳ phòng chiến chống Mỹ ( 1954 – 1975)

Thời kì này, Công an góp phần giữ gìn an toàn bao gồm trị, trật tự an ninh làng hội, tăng cường xây dựng lực lượng, cùng cả nước dốc sức giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

c. Thời kỳ đất n­ước thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa làng hội từ 1975 đến nay

- Công an đổi mới tổ chức với hoạt động, đấu tnhãi ranh làm cho thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, giữ vững bình yên thiết yếu trị, trật tự bình yên làng mạc hội.