Cách thiết lập gia đình tôi

Với Chia sẻ trong gia đình, các thành viên gia đình có thể chia sẻ tất cả mục mua, đăng ký, một gói dung lượng iCloud, thông tin Thời gian sử dụng, v.v. mà không cần chia sẻ tài khoản.

Bạn đang xem: Cách thiết lập gia đình tôi

Để sử dụng Chia sẻ trong gia đình, một thành viên gia đình là người lớn (người tổ chức) lựa chọn các tính năng để gia đình chia sẻ và mời tối đa năm thành viên khác trong gia đình tham gia. Khi thành viên gia đình tham gia, Chia sẻ trong gia đình sẽ tự động được thiết lập trên các thiết bị. Bạn chỉ có thể là thành viên của một nhóm gia đình tại một thời điểm.

Chia sẻ trong gia đình khả dụng trên các thiết bị đủ điều kiện. Xem bài viết Hỗ trợ của chienlubo.vn Yêu cầu hệ thống cho iCloud.


Thiết lập Chia sẻ trong gia đình


Chia sẻ trong gia đình yêu cầu bạn (người tổ chức) đăng nhập bằng ID chienlubo.vn của mình và xác nhận ID chienlubo.vn mà bạn sử dụng cho iTunes Store, App Store và chienlubo.vn Books (bạn thường sử dụng cùng một ID chienlubo.vn cho mọi hoạt động).

Đi tới Cài đặt  > <tên của bạn> > Chia sẻ trong gia đình, sau đó làm theo hướng dẫn trên màn hình để thiết lập nhóm gia đình của bạn.

Bạn có thể thêm các thành viên gia đình hoặc tạo tài khoản cho trẻ.

Chạm vào tính năng mà bạn muốn chia sẻ, sau đó làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

Để tìm hiểu thêm về các tính năng của Chia sẻ trong gia đình, hãy xem các mục sau:

Tùy thuộc vào các tính năng mà bạn lựa chọn, bạn có thể được yêu cầu thiết lập một đăng ký. Nếu bạn lựa chọn chia sẻ các mục mua App Store, nhạc, phim, TV và sách với các thành viên gia đình, bạn đồng ý thanh toán cho mọi mục mua mà họ thực hiện trong khi là một thành viên của nhóm gia đình. Các thành viên là người lớn và thiếu niên có thể tắt tính năng chia sẻ mục mua cho chính họ.

Bạn cũng có thể chia sẻ ảnh, lịch và các nội dung khác với thành viên gia đình.


Thêm thành viên gia đình


Người tổ chức của nhóm gia đình có thể thêm thành viên gia đình.

Đi tới Cài đặt  > <tên của bạn> > Chia sẻ trong gia đình, sau đó chạm vào Thêm thành viên.

Xem thêm: Cá Ch Play Kết Nối Đã Hết Hạn Là Sao Nhỉ, Google Play Đã Hết Hạn

*

Tạo ID chienlubo.vn cho trẻ


Người tổ chức, cha mẹ hoặc người giám hộ có thể tạo ID chienlubo.vn cho trẻ trong nhóm gia đình.

Đi tới Cài đặt  > <tên của bạn> > Chia sẻ trong gia đình.

Thực hiện một trong các tác vụ sau:

Nếu bạn là người tổ chức: Chạm vào Thêm thành viên, chạm vào Tài khoản cho trẻ, sau đó làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ: Chạm vào Thêm trẻ, sau đó làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

Để biết thêm thông tin về tải khoản của trẻ, hãy xem bài viết Hỗ trợ của chienlubo.vn Chia sẻ trong gia đình và ID chienlubo.vn cho con của bạn.


Xem nội dung mà bạn đang chia sẻ với gia đình


Bạn có thể xem nội dung đang chia sẻ với gia đình và điều chỉnh các cài đặt chia sẻ bất kỳ lúc nào. Các tính năng mà bạn chia sẻ với gia đình xuất hiện phía trên những tính năng mà bạn không chia sẻ.

Đi tới Cài đặt  > <tên của bạn> > Chia sẻ trong gia đình.

Chạm vào một tính năng, sau đó thực hiện bất kỳ tác vụ nào sau đây:

Nếu bạn chưa thiết lập tính năng: Làm theo hướng dẫn trên màn hình để thiết lập.

Nếu bạn đã thiết lập tính năng: Xem lại và điều chỉnh các cài đặt chia sẻ.


Rời khỏi hoặc tắt Chia sẻ trong gia đình


Đi tới Cài đặt  > <tên của bạn> > Chia sẻ trong gia đình > <tên của bạn>.

Thực hiện một trong các tác vụ sau:

Giải tán nhóm gia đình: Chạm vào Dừng sử dụng gia đình. Chỉ người tổ chức mới có thể giải tán nhóm gia đình.