Các công thức và bài tập mác 2

Ví dụ bài 4trang 128 : có 5 nhóm sản xuất vải :

- Nhóm 1 SX 1 triệu mét với giá 10.000 đ/m

- Nhóm 2 SX 4 triệu mét với giá 8.000 đ/m

- Nhóm 3 SX 3 triệu mét với giá 13.000 đ/m.

You watching: Các công thức và bài tập mác 2

- Nhóm 4 SX 30 triệu mét với giá 11.000 đ/m

- Nhóm 5 Sx 5 triệu mét với giá 12.000 đ/m

Giá trị HH trên thị trường sẽ gần nhất với nhóm nào?

GIẢI: ta thấy nhóm 4 SX 30 triệu mét với giá 11.000 đ/m. Đây là nhóm SX nhiều vài nhất nên giá trị thị trường sẽ gần với giá của nhóm 4 tức là giá vải trên thị trường bằng 11.000 đ/m.

Đáp số: nhóm 4.

DẠNG 3: Sử dụng các công thức sau:

-Giá trị Hàng Hóa: W =C + V + M

-Giá trị Thặng dư: m

- suất giá trị thặng dư: m' = m / v . 100% ( chú ý " v " là tư bản khả biến đại biểu mang lại giá trị 1 sức lđ )

m = m' . v . 100%

-Khối lượng GTTD: M = m' . V ( chú ý " V " là tổng tư bản khả biến đại biểu cho tổng giá trị sức lao động )

-Tỉ suất lợi nhuận: P' = ( m / c + v ). 100%

-Số vòng chu chuyển: n = CH/ ch

Bài 7: Tổng TB đầu tư cho một.000 sản phẩm là đôi mươi.000$, c/v= 4/1. Nhà TB thu được 6.000$ giá trị thặng dư. Tìm tỷ suất giá trị thặng dư.

See more: Nguyên Lý Làm Việc Của Hệ Thống Kích Từ, Hệ Thống Kích Từ Rotor Trong Nhà Máy Nhiệt Điện

c/v =4/1 , c+v=đôi mươi 000 => v= 20 000 : (4+1)= 4000 ($)

Tỷ suất giá trị thặng dư là: m'=m/v x 100%=60000:4000x100%=150%

Bài 8: Tổng TB đầu tư cho 1.000 sản phẩm là đôi mươi.000$, tư bản khả biến = 1/4. Nhà TB thu được 6.000$ giá trị thặng dư. Tìm tỷ suất giá trị thặng dư.

v = đôi mươi 000 : 4 = 5000 ($)

Tỷ suất giá trị thặng dư là: m'=m/v x 100%=6000: 5000x100%=120%

Bài 9. Một xí nghiệp thuê 100 công nhân, lương 200$/tháng, m'=11/2. Tìm khối lượng giá trị thặng dư cả năm của xí nghiệp.

See more: Tải Bài Hát Nonstop 2013 - Văn Cao, 20 Năm Cõi Thiên Thai

tương tự m= 1,5x200=300 ($)

Khối lượng giá trị thặng dư cả năm của cả xí nghiệp đó là:

300 x 100 x12 = 360 000 ($)

Tỷ suất giá trị thặng dư là: m'=m/v x 100%= 300:150x100%=200%

Bài 10. Một xí nghiệp thue 100 công nhân, lương 150$/tháng, một năm nhà TB thu được 360.000$. Tìm tỷ suất giá trị thặng dư.


Chuyên mục: Tổng Hợp