Bài tập viết lại câu điều kiện violet

Câu điều kiện loại một là câu tất cả thực ở hiện tại tại, rất có thể xảy ra sinh sống thì lúc này đơn với tương lai. Dưới đó là cấu trúc, cách sử dụng kèm bài tập câu đk loại 1 tất cả đáp án không hề thiếu và chính xác nhất.

Bạn đang xem: Bài tập viết lại câu điều kiện violet

Công thức và biện pháp dùng câu điều kiện loại một trong các tiếng anh

Cấu trúc:

If + S + V (hiện tại), S + will + V (nguyên mẫu)

IF + chủ ngữ 1 + Động từ phân chia ở thì hiện tại đơn + té ngữ, chủ ngữ 2 + WILL + Động tự nguyên chủng loại + bổ ngữ (nếu có).

Nói bí quyết khác, sinh sống câu điều kiện loại 1, mệnh đề IF dùng thì bây giờ đơn, mệnh đề thiết yếu dùng thì sau này đơn.

Chủ ngữ 1 và chủ ngữ 2 hoàn toàn có thể trùng nhau. Té ngữ hoàn toàn có thể không có, tùy chân thành và ý nghĩa của câu. Mệnh đề IF cùng mệnh đề chính rất có thể đứng trước xuất xắc sau rất nhiều được.

Trong câu điều kiện loại I, rượu cồn từ của mệnh đề điều kiện chia ở thì hiện tại đơn, còn cồn từ trong mệnh đề bao gồm chia nghỉ ngơi thì tương lai đơn. Ví dụ:

If you come into my garden, my dog will bite you. (Nếu anh vào vườn cửa của tôi, nhỏ chó của tớ sẽ cắn anh đó.)

If it is sunny, I will go fishing. (Nếu trời nắng nóng tốt, tôi vẫn đi câu cá.)

Cách sử dụng câu điều kiện loại 1:

Câu điều kiện loại một trong những tiếng anh còn có thể được gọi là câu đk hiện tại rất có thể có thật. Ta sử dụng câu điều kiện loại 1 để đặt ra một điều kiện rất có thể thực hiện nay được trong bây giờ và nêu kết quả có thể xảy ra.

Xem thêm: Nổi Hạt Trắng Trong Lòng Trắng Mắt, Mắt Mọc Mụn Nhân Trong Lòng Trắng Là Bị Gì

*

Bài tập câu đk loại 1 kèm lời giải

Câu 1. Điền vào nơi trống.

If I (study) _____________ , I (pass) _____________ the exams.If the sun (shine) ____________, we (walk) _____________ khổng lồ the town.If he (have) __________ a temperature, he (see) ___________ the doctor.If my friends (come) ___________, I (be) ______________ very happy.If she (earn) ___________ a lot of money, she (fly) _____________ to lớn New York.If we (travel) ___________ lớn London, we (visit) _____________ the museums.If you (wear) __________ sandals in the mountains, you (slip) __________ on the rocks.If you (wear) __________ sandals in the mountains, you (slip) __________ on the rocks.If Rita (forget) ___________ her homework, the teacher (give) _________ her a low mark.If they (go) ________________ to the disco, they (listen) ___________ khổng lồ loud music.If you (wait) ____________ a minute, I (ask) ______________ my parents.

Câu 2. Điền vào địa điểm trống.

If it (rain) ______________, the children (not go) ____________ for a walk.If she (not read) ____________ the novel, she (not pass) ____________ the literature test.If I (not argue) _______________ with my father, he (lend) _____________ me his motorbike.If we (take) _____________ the bus, we (not arrive) __________ in time.If Dick (not buy) ___________ the book, his friends (be) _____________ angry with him.If Tom (not tidy up) ______________ his room, Victoria (not help) _______________ him with the muffins.If the boys (not play) ___________ football, the girls (not come) _______________ khổng lồ the football pitch.If you (eat) _____________ too much junk food, you (not lose) _______________ weight.If I (not make) _______________ breakfast tomorrow morning, my girlfriend (not love) _______________ me anymore.If they (not hurry) ______________, they (not catch) _______________ the train.If we meet at 9:30, we (to have) ___________ plenty of time.If we (to send) _________ an invitation, our friends (to come) _________ khổng lồ our party.He (not/ to understand) ____________ you if you (to whisper) __________.They (not/ to survive) ________ in the desert if they (not/ to take) __________ extra water with them.If you (to press) __________ CTRL + S, you (to save) __________ the file.

Đáp án bài tập

1.study, will pass

shines, will walkhas, will seecome, will beearns, will flytravel, will visitwear, will slipwear, will slipforgets, will givego, will listenwait, will ask

Câu 2. Điền vào chỗ trống.

rains, will not godoes not read, will not pass doesn"t read, won"t passdo not argue, will lend don"t argue, will lendtake, will not arrive take, won"t arrivedoes not buy, will be doesn"t buy, will bedoes not tidy up, will not help doesn"t tidy up, won"t helpdo not play, will not come don"t play, won"t comeeat, will not thua eat, won"t losedo not make, will not love don"t make, won"t lovedo not hurry, will not catch don"t hurry, won"t catchwill havesend, will comewill not understand, whisper won"t understand, whisperwill not survive, bởi not take won"t survive, don"t takepress, will save

Tu khoa:

bài tập câu điều kiện loại 1 lớp 9bài tập câu đk loại 1 với 2bài tập câu đk loại 1 2 3bài tập về câu điều kiện loại 1 tất cả đáp ánbài tập viết lại câu điều kiện loại 1bài tập câu đk loại 2 tất cả đáp ánbài tập viết lại câu đk có đáp án