Bàng Đức

Bàng Đức
Kỹ năng 65
Chiến sĩ-Công kích, kĩ năng trọng thương tăng sát thương lần công kích tiếp theo.
Bàng Đức tự Lệnh Minh, cùng với Trương Lỗ quy hàng Tào Tháo, từng dùng tên bắn trúng trán Quan Vũ, được quan vũ gọi là "Bạch Mã Tướng Quân", cùng Quan Vũ quyết tử chiến cuối cùng bị Quan Vũ bắt sống khuyên hàng nhưng y trợn mắt không quỳ, mắng nhiếc Quan Vũ, cuối cùng tự tử mà chết.