Sự kiện

Bài viết

CHUỖI SỰ KIỆN HOT TUẦN MỚI

1. Tích nạp nhận thần cánh quý hiếm
- Phạm vi : S1 - S6
Trong thời gian diễn ra sự kiện chúa công tích nạp đạt mốc nhận cánh thần Khổng tước ảnh, skill cánh Đại Nạn, Trang bị cánh Yêu Thuật tăng sức mạnh vô biên


2. Nạp đơn nhận thần tướng Cam Ninh
- Phạm vi: S1 - S6
Trong thời gian diễn ra sự kiện chúa công nạp đơn nhận KNB tương ứng mốc nạp và thần tướng Cam Ninh


3. Điểm tướng đài
Phạm vi: S1 - S6
Trong thời gian hoạt động điểm tướng nhận hồn tướng

4. Tích nạp nhận Lữ Bố
- Phạm vi: S7 - S8
Trong thời gian diễn ra sự kiện, chúa công tích nạp đạt mốc nhận Lữ Bố

5. Phúc lợi lễ: Đăng nhập 15 ngày nhận ngàn KNB
- Phạm vi: S7 - S8
Trong thời gian diễn ra sự kiện chúa công đăng nhập đủ 15 ngày nhận KNB


6. Bộ bảo vật
Phạm vi: S7 - S8
Hoàn thành nhiệm vụ ngày nhận bảo vật.
7. Điểm tướng đài
Phạm vi: S7 - S8
Điểm tướng đài nhận hồn tướng
Chúc chúa công chơi game vui vẻ!